Το επίρρημα πολύ  και  το επίθετο πολύς.

Μπορείς να ξεχωρίσεις το επίθετο από το επίρρημα;

Το επίρρημα πολύ συνοδεύει επίθετο, επίρρημα ή ρήμα.


Το επίθετο πολλή συνοδεύει θηλυκό ουσιαστικό, ενώ το επίθετο πολύς συνοδεύει αρσενικό ουσιαστικό και το επίθετο πολύ ουδέτερο ουσιαστι­κό.


Προσέχουμε ότι μπροστά από θηλυκό επίθετο βάζουμε το επίρρημα πολύ:


π.χ. πολλή δουλειά                 πολύ σκληρή δουλειά


(επίθετο + ουσιαστικό)          (επίρρημα + επίθετο)