ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ «ΣΥΝ»

Μπορείς να ξεχωρίσεις τη σωστή λέξη;

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ «ΣΥΝ»Ας εξετάσουμε ορισμένες μεταβολές , ορισμένες παθήσεις του (ν), όταν αυτό βρεθεί μπροστά από άλλα σύμφωνα:


 


α) το (ν) στην πρόθεση συν, όταν βρεθεί μπροστά από τα ουρανικά σύμφωνα κ, γ, χ, μετατρέπεται σε γ:


συν - κάτοικος   =      συγκάτοικος


συν - γραφέας   =      συγγραφέας


συν - χαίρω       =      συγχαίρω


β) Το (ν) της παραπάνω πρόθεσης, όταν βρεθεί μπροστά από τα χειλικά π, β, φ ή μπροστά από το ψ γίνεται μ:


συν - πονώ        =      συμπονώ


συν - βάλλει      =      συμβάλλει


συν - φωνώ       =      συμφωνώ


συν - ψηφίζω     =      συμψηφίζω


γ) Μπροστά από τα σύμφωνα λ, ρ και μτο (ν), αφομοιώνεται με αυτά και έτσι έχουμε ν + λ = λ λ, ν + ρ = ρ ρ και ν + μ = μ μ:


συν - λαβή        =      συλλαβή


συν - ροή          =      συρροή


συν - μαθητής  =      συμμαθητής


δ) Μπροστά από το (σ) το (ν) της πρόθεσης (συν), εάν μετά το -σ- ακολουθεί φωνήεν, γίνεται και αυτό -σ- και έτσι έχουμε δύο -σ σ-, εάν δε ακολουθεί σύμφωνο, τότε το -ν- αυτό χάνεται. Π.χ.


συν - σίτιο         =      συσσίτιο


συν - στάση      =      σύσταση


συν - σωρεύω   =      συσσωρεύω


συν - σκέψη      =      σύσκεψη